Opaski na rękę tyvek

RODO

Home  >>  RODO

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. ’13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTE Krzysztof Toton, Krzywa 94a, 39-120 Sędziszów Małopolski tel. 731245431, mail: biuro@imprezoweopaski.pl

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się pod adresem: biuro@imprezoweopaski.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na INTE Krzysztof Toton
3.2 zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
3.3 prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
3.3 sprzedaży produktów i oferowanych usług
3.4 prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez INTE Krzysztof Toton
3.5 dochodzenia roszczeń
3.6 udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
3.7 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.